CAD-IT Vietnam đang tuyển Application Engineer và Sale Executive cho những ai biết sử dụng và yêu thích ANSYS nhé
http://www.meslab.org/mes/search.php?searchid=3183800