đhbkhn

  1. P

    Vi Tài liệu cơ khí chế tạo máy 1

    Tài liệu theo lộ trình cơ bản cho ae tham khảo 1. Cơ khí đại cương http://megaurl.in/zNaV4ig8 2. Đồ họa kỹ thuật http://megaurl.in/DSLG 3. Sức bền vật liệu GT : http://megaurl.in/6odHi9B Slice 1: http://megaurl.in/RvzF5zm SLice 2: http://megaurl.in/cmWTbblO 4. Kỹ thuật đo và...
Top