Dr. Nova's Clinic

"Phòng mạch" online giúp nhận diện vấn đề của doanh nghiệp & cá nhân + đưa ra lời khuyên, tư vấn, định hướng trong phạm vi các mảng chuyên môn mà MSL và Dr. Nova có thế mạnh: đổi mới, phát triển công nghệ, thiết kế & phát triển sản phẩm, dự án,...
Top