NGHIÊN CỨU KHẢ THI // FEASIBILITY STUDY

Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ, công nghệ, cạnh tranh,...và chân dung-nhu cầu khách hàng,...từ đó đề xuất tính năng, cấu hình,...và các yêu cầu với sản phẩm, dịch vụ, giải pháp
Top