QUẢN TRỊ DỰ ÁN // PROJECT MANAGEMENT

Quản trị tổng thể dự án Đổi mới, sáng tạo, Thiết kế & Phát triển Sản phẩm, dịch vụ, R&D...từ Timeline, Chi phí và đánh giá hiệu quả.
Top