SẢN XUẤT // PRODUCTION

BOM sản phẩm, Blueprint dịch vụ, kế hoạch sản xuất, cung ứng vật tư, nguồn lực,...
Top