TẠO MẪU & THỬ NGHIỆM // PROTOTYPE & TESTING

Trao đổi các vấn đề về tạo mẫu sản phẩm, mẫu dịch vụ,...để phục vụ thử nghiệm & tối ưu
Top