Comacinter

Chữ kí

Không thể là số 1, cố trở thành duy nhất.:55:
Top