Recent content by Dr. Tee (Tuan-A. Tran)

  1. D

    Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Miền Bắc !

    Với tình hình hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay thì ngành này rất có đất dụng võ em nhé. Các việc làm về quản lý sản xuất, vận hành trong doanh nghiệp chính là nơi phát huy thế mạnh của ngành này. Em nên tranh thủ đào sâu các phần như SCM, xử lý dữ liệu, ERP,...sẽ cực kỳ đắc dụng và dễ xin...
  2. D

    Lập chiến lược, xây dựng và vận hành bộ phận R&D trong doanh nghiệp

    Topic này dành cho các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cấp C, cấp giám đốc, các quản lý phòng, ban, bộ phận. (đặc biệt là bộ phận liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng R&D hoặc đang vận hành R&D, nhân sự (HR), chiến lược, đổi mới sáng tạo) Tôi sẽ chia sẻ...
Top