Recent content by dương2014

  1. D

    xin hỏi diễn đàn mình có ai có tài liệu hướng dẫn vận hành, lập trình trên máy phay okuma...

    xin hỏi diễn đàn mình có ai có tài liệu hướng dẫn vận hành, lập trình trên máy phay okuma không? cho mình xin để học với
Top