Recent content by kendu2000

  1. K

    Ký hiệu mặt chuẩn trong Autocad 2007

    Ðề: Ký hiệu mặt chuẩn trong Autocad 2007 dùng lệnh pline, vẽ điểm đầu tiên, điểm thứ 2 sau đó chọn w-enter, nhập chiều rộng mũi tên, điểm tiếp theo sau đó chọn lại w -enter, nhập lại 0, thế là xong.
Top