Recent content by maritime

  1. M

    xin hỏi về cách edit chỉnh sửa các kích thước cái file ipt có sẵn

    mình là thành viên mới, cho mình hỏi cách chỉnh sửa các thông số về kích thước của một số file ipt mà download được từ những web có sẵn của nước ngoài hoặc trong thư viện được không và làm như thế nào. Việc này đỡ mất thời gian phải vẽ lại những chi tiết phổ thông mà chỉ việc thay đổi một số...
Top