Recent content by nguyenhuumanh

  1. N

    cách cống suất cần thiết để chọn động cơ????

    có khối lượng cửa 116.12kG... tốc độ quay mình chọn để quay cửa cuốn là 24vongf trên phút có d trục 114 D cửa là 140. làm sao để tính toán công suất cần để quay cửa và để chọn động cơ ak????
Top