Đây là bài giảng MES LAB phát triển 6 năm trước, để giảng dạy nhập môn cơ bản cho người mới tìm hiểu về lĩnh vực Thiết kế & Phát triển sản phẩm (NPD - New Product Design & Development).

Tài liệu được chia sẻ miễn phí trên Resources @ MES LAB Forums để các bạn truy cập.

Chất lượng bài giảng như chia sẻ và ở mức độ cơ bản, không đi sâu. Chúng tôi có thể update các phiên bản mới hơn ở đây.
Author
Nova
Downloads
85
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from Nova

Top