Search results

  1. A

    Xin hỏi cách phần tích giá trị trong simulation

    Thầy ơi, cái hệ số an toàn này có giống với hệ số an toàn của vật liệu không ạ. Như thầy nói Thông thường: 2.5~5 Nguy hiểm: 5~8 Trực tiếp tới sinh mệnh con người: >8 Những số này có nguồn tài liệu nào nói đến không ạ!
Top