Search results

  1. D

    Nhựa ngâm trong xăng dầu

    không có vật liệu thay thế nhé nhựa ngâm trong xăng một thời gian là sẽ bị hư hết chỉ sức chịu đựng được nó trong thời gian bao lâu thôi
Top