Search results

  1. P

    không gạch đựoc mặt cắt trong CAD

    bạn hãy vào xem lại tỉ lệ của mặt cắt. có khả năng la đối tượng bạn chọn thì nhỏ hơn so với tỉ lệ của hình cắt. làm lại và nhập tỉ lệ nhỏ hơn thử xem.

Thành viên đang online

Top