Search results

  1. H

    Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

    Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user) Anh ơi ljnk chết rồi anh share lại cho em xin với mail hungck1k4@gmail.com cám ơn anh nhiều !
  2. H

    Tàl liệu sketch cho NX 8 ( Tiếng Việt)

    Ðề: Tàl liệu sketch cho NX 8 ( Tiếng Việt) Anh ơi ljnk died rồi anh share lai em xin với hoặc anh share cho em vào hungck1k4@gmail.com cám ơn anh nhiều
Top