Search results

  1. T

    Công ty TNHH Máy và Tự động hoá Hiển Long (038 443 6321) - Chuyên gia tối ưu hoá công...

    Công ty TNHH Máy và Tự động hoá Hiển Long (038 443 6321) - Chuyên gia tối ưu hoá công nghệ sản xuất - Đơn giản để hiệu quả. Tất cả những gì chúng ta muốn đều có sẵn, hội tụ đủ điều kiện mọi thứ tự nó ắt sẽ thành ! Con người cũng như vạn vật, tất cả chỉ...
  2. T

    Tối ưu hoá công nghệ sản xuất

    Để tối ưu hoá, hãy quan sát - thấy cái gì thừa thì loại bỏ đi - thấy cái gì thiếu thì bổ sung thêm vào - điều chỉnh cho phù hợp. Quan sát vạn vật - Quan sát chính mình !
Top