Search results

  1. C

    Sai số độ thẳng trên mặt phẳng

    Xin chào ACE Hiện tại mình có 1 thắc mắc mong muốn được giải đáp về vấn đề sai số hình dạng: Trên 1 mặt phẳng bất kỳ có thường dùng 2 chỉ số về sai số là: Sai số độ thẳng và sai số độ phẳng không ? Cách đo sai số độ thẳng; sai số độ phẳng trên máy đo 3D Xin cảm ơn
Top