Search results

  1. H

    Ý nghĩa của câu lệnh "G10 P1 Z0.;"?

    Như vậy G10 là mình chọn gốc gia công ở vị trí nào cũng đc đúng k a
Top