chart to chart

  1. G

    Phát hiện biến động (Change Detection) trong Erdas Imagine

    Các công cụ Phát hiện biến động trong phần mềm Erdas Imagine được xây dựng nhằm xác định những biến động đáng quan tâm trên ảnh viễn thám được thu thập tại hai thời điểm khác nhau. Những công cụ này phát hiện biến động của lớp phủ bề mặt theo thời gian và những biến động khác trong các đặc tính...
Top