concept

  1. Meslab Docs

    [MESTV] - Cẩm nang phát triển sản phẩm - MES LAB - Chương 4: Phát triển Ý tưởng và Concept 2023-01-04

    Xây dựng ý tưởng và concept sản phẩm giúp gia tăng sự hấp dẫn ở các sản phẩm nhằm kích thích nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên bất kỳ ý tưởng hay concept sản phẩm nào đều không tự nhiên mà có, nó là cả một quy trình một giai đoạn để có thể xây dựng lên sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách...
Top