đổi mới sáng tạo

  1. D

    Lập chiến lược, xây dựng và vận hành bộ phận R&D trong doanh nghiệp

    Topic này dành cho các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cấp C, cấp giám đốc, các quản lý phòng, ban, bộ phận. (đặc biệt là bộ phận liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng R&D hoặc đang vận hành R&D, nhân sự (HR), chiến lược, đổi mới sáng tạo) Tôi sẽ chia sẻ...
Top