import file stl solidworks

  1. V

    Cách import hoặc chỉnh sửa file *.stl để dùng trong SolidWorks

    Xin hỏi các Bạn đã export ra file 3d đuôi .stl và chỉnh sửa được trong Solidworks không ah Hoặc nó có phải qua khâu trung gian để chuyển đổi không Xin cảm ơn
Top