lập mô hình

  1. G

    Geology-Pro giải pháp cho nhà địa chất Mỏ

    Tóm tắt HxGN MinePlan Geology Pro là một giải pháp phần mềm toàn diện cung cấp mọi thứ cần thiết cho một nhà khảo sát hoặc nhà địa chất tài nguyên để quản lý, phân tích và xác minh dữ liệu lỗ khoan, thực hiện giải thích địa chất của mỏ và tạo mỏ mới. Khách hàng Các thách thức Là một nhà sản...
Top