logistic 4.0

  1. L

    Những điểm mới mẻ đối với công nghệ 4.0 trong Logistics?

    1. Đặc điểm công nghệ 4.0 trong logistics 1.1. Một số nét chung khái quát Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ tư là cuộc cách mạng 4.0 là tự động hóa sau cuộc cách mạng lần thứ 3. Kết quả đối với bước nhảy vọt trong cuộc cách mạng để kỹ thuật số, nghe thông tin cùng với trí tuệ nhân tuệ vật liệu...
Top