microcomputed

  1. WMT

    Giới thiệu Scan Xray: Kiểm tra độ xốp và khuyết tật vật liệu kim loại chế tạo bằng in 3D

    Chụp cắt lớp vi tính đã trở thành một phương pháp thử nghiệm và phân tích đánh giá không phá hủy rất ưu việt trong số hóa cũng như kiểm tra khuyết tật của sản phẩm sau sản xuất. Ngoài ra đây cũng là phương pháp hữu hiệu nhằm phục vụ nghiêm cứu các quá trình hình thành vật liệu bằng công nghệ in...
Top