thiết kế mẫu

  1. Thinksmart Group

    Phân tích áp xuất thủy tĩnh trong bể nước bằng phần mềm Simsolid

    1. Khái niệm: Altair SimSolid là phần mềm phân tích kết cấu được phát triển dành riêng cho quá trình thiết kế một cách nhanh chóng. SimSolid giúp loại bỏ bước đơn giản hóa hình học và chia lưới - hai nhiệm vụ tốn nhiều thời gian và chuyên môn nhất trong phương pháp FEA truyền thống, cho phép...
Top