tiêu chuẩn hóa công việc

  1. Minh Nguyen 34

    Standardized Work PDF 1.0

    Tiêu chuẩn hóa công việc hay công việc được chuẩn hóa (Standardized work) là một phương pháp luận được xây dựng dựa trên sự nhất quán đã thiết lập trong các quy trình làm việc. Là nền tảng của tất cả các chương trình cải tiến liên tục. Công việc được tiêu chuẩn hóa tạo ra sự ổn định, cắt giảm...
Top