3D Design - Cơ sở Lý thuyết của Mes Solidworks Group

Author
Cơ sở lý thuyết 3D design
Chuyên đề Features
Bài 1
Thanh công cụ Features

Gồm tập hợp các lệnh tạo các khối 3D và chỉnh sử các khối 3D
•Lệnh Extruded Boss/Base
Là lệnh tạo khối cơ sở đứng dựa trên nền các Sketch ở dạng 2D
Khi đã có các Sketch ở môi trường 2D. Dùng lệnh Extruded Boss/Base xuất hiện hộp thoại

From :
Chọn miền xuất phát cho lệnh Boss – Extrude
Sketch Plane : Xuất phát từ mặt phẳng chứa Sketch
Surface/Face/Plane : Xuất phát từ mặt cong, mặt phẳng bất kỳ được chọn
Vertex : Xuất phát từ một mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa Sketch và đi qua một đỉnh được chọn
Offset : Xuất phát từ một mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa Sketch và kèm theo thông số khoảng cách giữa 2 mặt phẳng
Ví dụ cho khối From :
Chọn Surface/Face/Plane

Chọn Sketch Plane

Chọn Vertex

Chọn Offset

Direction 1 :
Chọn hướng phát triển thứ nhất :
Reverse Direction :
-Blind : mặc định hướng phát triển về 1 phía. Nhập thông số độ dày
-Through All : Xuyên suốt một Body. Xuất phát từ mặt phẳng chứa Sketch
-Up to Vertex : Phát triển từ mặt phẳng chứa Sketch đến mặt phẳng song
song với mặt phẳng chứa Sketch và đi qua một đỉnh được chọn ( khi đó SolidWorks sẽ xuất hiện các hộp thoại con để người sử dụng xác định được mặt phẳng cần thiết )
-Up to Surface : Phát triển từ mặt phẳng họa tiết đến mặt cong được chọn
-Offset from Surface : Phát triển từ mặt phẳng họa tiết đến cách mặt phẳng
được chọn một khoảng xác định
-Up to Body : Phát triển đến một khối được chọn
-Mid Plane : Phát triển đều cả hai phía. Nhập thông số độ dày
Direction of Extrusion : Chọn hướng phát triển cho khối đứng. Khi đó ta sẽ chọn vecto cho hướng được phát triển ( Nếu không chọn mục này thì SolidWorks sẽ mặc định hướng vecto cho hướng phát triển vuông góc với mặt phẳng chứa Sketch
Merge result : Hộp thoại lựa chọn sẽ tích hợp khối phát triển mới với khối phát triển đã có sẵn thành một khối ( Nếu không chọn hộp thoại này thì ta sẽ có nhiều khối riêng biệt trong môi trường )
Draft Angle : Hộp thoại lựa chọn độ côn cho khối phát triển. Nhập giá trị độ côn thích hợp
-Draft OutWard : Lựa chọn hướng côn ngược với hướng mặc định
Ví dụ cho khối Direction 1:
Trong các ví dụ cho khối Direction thì trong mục from đều lựa chọn xuất phát từ Sketch ( Hoàn toàn tương tự cho các lựa chọn xuất phát khác )
Các lựa chọn trong Reverse Direction :
Chọn Bild

Chọn Up to Vertex

Chọn Up to Surface

Chọn Offset from Surface


Chọn Up to Body

Chọn Mid Plane

Ví dụ cho Direction of Extrusion :

Ví dụ cho Merge result :

Ví dụ cho Draft Angle :

Direction 2 : Chọn hướng phát triển thứ 2 ( hoàn toàn tương tự với Direction 1 )
Thin Feature : Chọn phát triển khối dạng thành mỏng . Nhập thông số độ dài dạng thành mỏng

Cap end : Tạo các khối cắt “ngầm”

Selected Contours : Chọn các Sketch để áp dụng lệnh Extruded Boss/Base

•Lệnh Extruder Cut
Là lệnh cắt các body 3D bằng các Sketch. Lệnh này tương tự như lệnh Extruded Boss/Base chỉ có điều lệnh Extruded Boss/Base dùng để tạo khối còn lệnh Extruder Cut để cắt khối mà thôi. Hoàn toàn tương tự với các tùy chọn như trong lệnh Extruded Boss/Base, nên mình không trình bày lại. Mình chỉ nêu một vài ví dụ hình đơn giản để các bạn hiểu rõ hơn về lệnh này.
Hộp thoại lệnh Extruder Cut :

Một số ví dụ về lệnh Extruder Cut :
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Last edited by a moderator:
Top