BLOG Mô phỏng và Thiết kế, CAD/CAE, Engineering

umy

Well-Known Member
Last edited:

umy

Well-Known Member
Tài Liệu xem thêm: (Hiểu được thì tốt, ko hỉu cũng chẵng sao!:rolleyes:)
1) Đại khái về 7 đề tài TS ở ĐH LUND nghiên cứu về chấn giãm âm thanh, xem thêm cách thức mô hình và phương pháp giãi tích:
http://www.byggmek.lth.se/fileadmin/byggnadsmekanik/publications/tvsm1000/web1018.pdf
STRUCTURE-ACOUSTIC ANALYSIS; FINITE ELEMENT MODELLING AND REDUCTION METHODS

2) Khảo nghiệm về giới hạn lực chịu đựng từ Ổn định (Buckling) cho kết cấu với tấm (shell) mãnh trong thực tế bên Đức với Ansys và LS-dyna:
- Cần trục teleskop crane
- Dàn xe ô tô
Thời gian nghiên cứu nầy khi TS. Wilhelm Rust còn làm việc trong kỹ nghệ, Hiện nay đã về ĐH dạy
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.543.7551&rep=rep1&type=pdf
FINITE ELEMENT LIMIT LOAD ANALYSIS OF THIN-WALLED STRUCTURES BY ANSYS (IMPLICIT), LS-DYNA (EXPLICIT)AND IN COMBINATION
 
Last edited:

Persious

Active Member
Ban Quản trị
Ðề: BLOG Mô phỏng và Thiết kế, CAD/CAE, Engineering

1. Mô phỏng động: Va chạm, Nổ ....(Phần 1: có thêm người quan tâm; đưa vào lại cho xem)

Có vài bạn trẻ muốn tìm hiểu thêm về tính dynamics cao cấp với Ansys Workbench explicit dynamics cho các vấn đề:

A- Drop test, Crash, Impact trong kỹ nghệ, (phần mềm hậu thuẩn LS-Dyna)

B- Blast, Explosion, Impact trong quân sự, an ninh ( phần mềm hậu thuẩn AutoDyne)

Cả 2 mềm nầy xuất phát cùng gốc, sau đo chia ra 2 hướng: LS-Dyna dùng bên kỹ nghệ ô tô .. được mở rộng. Autodyne bên quân sự được bảo vệ mật ...mãi về sau khi Ansys mua lại mới được đưa rộng ra, thì được gọi chung trong mô dun: explicit dynamics .

Tôi phá lệ lần nầy, tạm gôm lại, viết ra vài bài ngắn. Cho Tài Liệu và Típ về kinh nghiêm ! Ai có đam mê, thật thích thì xem và tự học thêm .
(Xin đừng làm "hậu duệ thánh gió, thần nổ ! ! ". Đừng làm ồn ào quá. nguy hiểm !
Những chủ đề nầy vẫn còn nằm trong top secret đấy! vẩn được người ngoài theodỏi, quan sát ! :56:!)

Phần 1: Over View:
Tài Liệu tổng quát tiếng Anh cho các khóa học 1 ngày. Tôi đưa lên cho bạn nào có quan tâm thì tự học xem.

1) 1301_ENME442_lab8_ansys: Introduction to explixit STR 22 Trang: (ans13WB 2010 Impact LS-Dyna+Autodyn)
http://inside.mines.edu/~apetrell/EN...lab8_ansys.pdf2) AMS_20141209_Gerber: WB 2014 Critical when using Explicit Dynamics 48 Trang
https://www.nas.nasa.gov/assets/pdf/...209_Gerber.pdfChú ý:
Theorie Trang 9+35
Material models Trang 28
Time step & Mass scaling Page 36
...

3) ANSYS Explicit Dynamics - Ashish Jaiswal: 57Trang Explicit dynamic and Autodyn 2011: Explosiv + Blast and Impact

https://support.ansys.com/staticasse...%20Jaiswal.pdf


Chú ý:

Trang 2: Overview tổng hợp các ứng dụng, Trang 3,4: Velocity and Effect
Trang 9-14: 4 phương pháp căn bản : Lagrange, Euler, ALE, SPH
Trang 22-30 Blast, Trang 31-34 Bullet Impact Page 35-36 Crash
...

Phần 2) và 3) có thể để mô phỏng vủ khí tấn công hoặc để phòng thủ, bảo vệ các cơ sở nhạy cảm.

Ai quan tâm, lưu giử Tài liệu để dùng và giúp cho bạn bè.

Nhấn nút đồng cảm, biết có đủ số người quan tâm ! thì tôi mới để thời giờ, tiếp tục thêm ...
Tài liệu về Explicit Dynamics hay quá, bác Umy ạ, cháu dạo này đang tự học phần Mechanical APDL nên vào MesLab mò tìm vài chuyên mục, ai ngờ lại tìm thấy bài này của bác đăng lâu quá, tiếc là bây giờ mới tìm được, may là không có sự cố gì về link hỏng :).
 
Lượt thích: umy

umy

Well-Known Member
2 Luận văn mới, rất hay, phân tíchvới Ansys ! Xem và lưu trử làm mẩu, áp dụng phân tích được trong thực tế

1) Tính bình bầu thép phần tử Shell (Pressure Vessel kiễm theo TC Mỹ ASME)
*** LV Th.S: PATEL-THESIS-2016.pdf 116 Trang
Design Optimization of Pressure Vessel with Particular Design
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiauoeplfjbAhXDLVAKHSNtAPE4FBAWCFQwBw&url=https://uta-ir.tdl.org/uta-ir/bitstream/handle/10106/27260/PATEL-THESIS-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y&usg=AOvVaw2Zpl1vH-jCQorGM09GXOSC
Links về các chi tiết cục bộ
http://pveng.com/home/fea-stress-analysis/fea-methods-blog/

2) Tính Cọc ở móng cầu ! Đề tài nầy được nhiều bạn VN (trong và ngoài nước) làm nghiên cứu, thường tìm kiếm TL.
*** LV TS: Yahya Aliabadizadeh Dissertation (reduced file size).pdf
FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITE PILES Dr Thesis 363 Trang
https://cee.umd.edu/best/program/Yahya Aliabadizadeh Dissertation (reduced file size).pdf
 
Last edited:

umy

Well-Known Member
Tài Liệu, Luận văn tiếng Anh: mô phỏng phân tích động (modal, harmonic, seismic ...) về nhiều loại Cầu Thép và BTCT. Theo nhiều Tiêu Chuẩn quốc tế, áp dụng được trong thực tế. (Dành cho SV, KS trẻ trong ngành Cầu và Cơ khí ...)

1- MIDAS Civil Curved Bridge Analysis -Comparison of Methods & Construction Staging 57Trang
http://northamerica.midasuser.com/w...il_Presentation_Curved_Bridges_1522192760.pdf

2- Dynamic Analysis of Pedestrian Load Models for Footbridges - Master Thesis 288 Trang
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/200933/200933.pdf

3- Dynamic analysis of railway bridges using the mode superposition method - Master Thesis 110 Trang
http://documents.vsect.chalmers.se/CPL/exjobb2007/ex2007-115.pdf
...
5- Advances and recent trends in Modeling and Analysis of Bridges 152 Trang
http://solutions.ait.ac.th/wp-conte...-Bridge-Design-Seminar-Colombo-March-2016.pdf

6- Design and Analysis of aNetwork Arch Bridge - Master Thesis 153 Trang
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/do...ign_and_Analysis_of_a_Network_Arch_Bridge.pdf

7- Seismic Behaviour and Analysis of Continuous Reinforced Concrete Bridges 356 Trang
digitool.library.mcgill.ca/dtl_publish/10/110577.html
Seismic behaviour and analysis of continuous reinforced concrete bridges, Tehrani, Payam, Engineering - Civil, This study focuses on the seismic analysis and ...
http://digitool.library.mcgill.ca/R/?func=dbin-jump-full&object_id=110577&local_base=GEN01-MCG02
kích chuột tiếp vào icon nhỏ "pdf" thì có !
...
9- Pieter Van de Putte -Structural System of Multispan Cable Stayed Bridges 126Trang
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/300/703/RUG01-002300703_2016_0001_AC.pdf

Ghi chú thêm:
A- Gọi là tính Động cho cầu bướt đầu tiên là Modal Analyse: Xác định Tần số (frequence) của Cầu.
B- Cầu bộ hành, dây võng, cầu treo dây văng ... bắt buột phải tính harmonic analyse ! kiễm tránh cộng hưởng bởi nhịp chân, gió động ... ở VN hay lơ là , thiếu sót phần nầy.
C- Cầu thép, phải kiễm mõi (Fatigue), xác định ... có chịu được "100 năm" theo kế hoạch :confused:
D- Nếu TC đòi hỏi, phải kiễm tính động đất (Seismic), VN có TC động đất cho cầu chưa ??;)
 
Last edited:

umy

Well-Known Member
Tiểu đề: fatigue (mõi) PHẦN 6: Luận văn hay để tính mõi >> cho xem thêm

1) Fatigue Analysis of Welded Structures Using the Finite Element Method
von M AYGÜL - >> Dùng cho Cơ Khí
complexities, material imperfections and discontinuities. .....
Figure 2-7 Hot spot stress definition at the weld toe in plate edge joint. The main ...
** 155710.pdf 56Pages
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155710.pdf

2) Fatigue Life Assessment of Bridge Details Using Finite Element Method
publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155965.pdf
von M Heshmati - >> Dùng cho kết cấu Cầu thép
07.03.2012 - of the fatigue process might be divergent in different materials,
ASTM [12] ...... This is due to the fact that, finite element analysis, by definition
*** 155965.pdf 272Pages
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155965.pdf

3) Tính toán mỏi (Fatigue Analysis) bằng ansys workbench
Bài #8 TL tiếng Việt của Anh Duc Dinh. Tính mõi cho các mối hàn bên Offshore TC DNV
https://meslab.org/threads/tinh-toan-moi-fatigue-analysis-bang-anys-workbench.22539/#post-242912
 
Last edited:

umy

Well-Known Member
Luận Văn Tiến Sỉ rất hay ở "Trường lớn:" Ecole Centrale Paris
Về Động học : Tương tác công trình xây dụng với nền ,
Những thí dụ trong đấy, áp dụng để tính: Động đất cho mô hình nhà cao tầng với nền đất

*** 2009ECAP0012_0_0.pdf 263Pages (6,7MB)
Dynamic nonlinear soil-structure interaction - Esteban Saez Robert -
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00453297/document
_____________________________________________________
Nhắn tin
VUDSC: Anh pathetique (Le Minh) có thể nhắc cậu Lê Nguyên Khương nên xem thêm và tự làm!!
 
Last edited:

umy

Well-Known Member
Tiểu đề: tính Động đất ( Seismic Analysis)
PEER: Pacific Earthquake Engineering Research Center

University of California, Berkeley
https://peer.berkeley.edu/peer-reports
Trang web chuyên môn về nghiên cứu tính động đất,
Cho bạn nào đã có đủ trình về động học, quan tâm đến thì xem thêm !
Có thể áp dụng ít nhiều vào công trình thực tiển ! ko hiểu, ko dùng cũng chẵng sao !!!
 
Last edited:
Tiểu đề: tính Động đất ( Seismic Analysis)
PEER: Pacific Earthquake Engineering Research Center

University of California, Berkeley
https://peer.berkeley.edu/peer-reports
Trang web chuyên môn về nghiên cứu tính động đất,
Cho bạn nào đã có đủ trình về động học, quan tâm đến thì xem thêm !
Có thể áp dụng ít nhiều vào công trình thực tiển ! ko hiểu, ko dùng cũng chẵng sao !!!
Cám ơn bác Umy nhiều, cháu xin góp ý như sau:
Ai muốn tìm hiểu các bài toán liên quan tới dao động và động đất cần nắm hai quyển sau:
1. Singiresu S. Rao_Mechanical Vibrations 6th (phong cách viết tuyệt vời, rât dễ hiểu và hiểu sâu).
2. Anil K. Chopra_Dynamics of Structures Theory and Applications to Earthquake Engineering 4th (phong cách không tuyệt bằng cuốn 1).
 
Last edited:

Persious

Active Member
Ban Quản trị
Hi anh Duc Dinh và bác Umy, cháu cũng lưu lại 1 số reference book từ một số nguồn lại, một phần để sau này có thời gian thì nghiên cứu, học hỏi thêm, nay mới thấy mọi người thảo luận nhiều về topic '' Vibration'' nên cũng đăng lên một chút tài liệu để mọi người tham khảo, lưu lại luôn để phục vụ cho công việc, nghiên cứu, trong đó có một số giáo trình + solution manual....(dành cho student tự practice thêm!:p)
Mong mọi người hãy lưu lại khi cần thiết và đóng góp thêm những ý kiến và kiến thức bổ ích :):):)
https://drive.google.com/drive/folders/1cPk1yfMLri3JQpVV_D-sUm9yQstkw6ep?usp=sharing
 
Last edited:

umy

Well-Known Member
- Tủ sách 20 quyển của Persious đưa ra rộng và hay. Nhưng xem trong đó 2 Sách của Thầy Singerisu S Rao và Anil K.Chopra như anh Duc Dinh giới thiệu là có gần đủ căn bản cho tất cả các trường hợp thực tiển rồi, những sách còn lại dùng để tra cứu làm bài tập trong ĐH, hoặc tự tìm hiểu thêm.

______________________________________________________
Tiểu đề : tính Động đất ( Seismic Analysis)
- Cho biết thêm 2 Sách thuần về Về Động học :
áp dụng được để tính động đất cho mô hình nhà cao tầng tương tác với nền đất
Lý Thuyết: Dynamics_of_Structure_and_Foundation_-_A_Unified_Approach_-_Part_1_Fundamentals.pdf 884 Trang 7MB
Ứng dụng: Dynamics_of_Structure_and_Foundation_-_A_Unified_Approach_-_Part_2_Applications.pdf 621 Trang 8MB
Tác giả: Indrajit Chowdhury and Shambhu P. Dasgupta

Nếu Anh Duc Dinh và cậu Persious ko tìm được , thì cho biết Mails, tôi gởi đến cho.
_________________________________________________________

VN có TC tính động đất cho nhà cao tầng, dựa nhiều Theo Euro Code 8 của Âu châu !
- Các KS-XD VN thường dùng Etabs, SAP2000 để tính. (đương nhiên dùng các mềm khác cũng được !!)
Câu Hói:
1- Nhưng gặp các công trình đặc biệt khác như Cầu (Bridges), Storage Tanks (kho Gaz, dầu ...), Tháp nước, Đâp nước , tháp thép truyền thông , Linh kiện cần trục ... trong nhà máy điện lớn, ... thì sao ?
Ngay cả nhà cao tầng có hồ bơi (Píscine) trên nóc cao ... ở VN đã xây sau nầy ...nhưng tính động đất ra sao ? Có biết nghiêm đến tương tác của Structure và Fluid chăng ?
2- có những phương pháp nào để tính động đất cho những công trình thực tiển, và được công nhận ở nhiều nước.

( umy 23/01/2019: chỉnh thêm lời để dể hiểu hơn )
 
Last edited:

Persious

Active Member
Ban Quản trị
- Tủ sách 20 quyển của Persious đưa ra rộng và hay. Nhưng xem trong đó 2 Sách của Thầy Singerisu S Rao và Anil K.Chopra như anh Duc Dinh giới thiệu là có gần đủ căn bản cho tất cả các trường hợp thực tiển rồi, những sách còn lại dùng để tra cứu làm bài tập trong ĐH, hoặc tự tìm hiểu thêm.

- Cho biết thêm 2 Sách thuần về Về Động học : Tương tác công trình xây dụng với nền
Lý Thuyết: Dynamics_of_Structure_and_Foundation_-_A_Unified_Approach_-_Part_1_Fundamentals.pdf 884 Trang 7MB
Ứng dụng: Dynamics_of_Structure_and_Foundation_-_A_Unified_Approach_-_Part_2_Applications.pdf 621 Trang 8MB
Tác giả: Indrajit Chowdhury and Shambhu P. Dasgupta

Nếu Anh Duc Dinh và cậu Persious ko tìm được , thì cho biết Mails, tôi gởi đến cho.
______________________________________________________
Tiểu đề : tính Động đất ( Seismic Analysis)
VN có TC tính động đất cho nhà cao tầng, dựa nhiều Theo Euro Code 8 của Âu châu !
- Các KS-XD VN thường dùng Etabs, SAP2000 để tính. (đương nhiên dùng các mềm khác cũng được !!)
Câu Hói:
1- Nhưng gặp các công trình đặc biệt khác như Cầu (Bridges), Storage Tanks (kho Gaz, dầu ...), Tháp nước ... thì sao ? Ngay cả nhà cao tầng có hồ bơi (Píscine) trên nóc cao ... đã xây ...nhưng tính động đất ra sao ? Có biết nghiêm đến tương tác của Structure và Fluid chăng ?
2- có những phương pháp nào để tính động đất cho những công trình thực tiển, và được công nhận ở nhiều nước.
Cháu cảm ơn bác Umy đã giới thiệu thêm nhiều sách hay về ''structure''. Nhưng cháu chủ yếu học chuyên về Mechanical + Aerodynamics hơn nên không biết gì nhiều về civil engineering hay computation cho công trình cho lắm. Nếu liên quan đến ''structure'' cháu cũng chỉ tham khảo ở những đầu sách đơn giản thế này thôi!
https://drive.google.com/drive/folders/1F_cTLovSnY0mM1EfbauUVTYsOlehiVau?usp=sharing
 
Cháu cảm ơn bác Umy đã giới thiệu thêm nhiều sách hay về ''structure''. Nhưng cháu chủ yếu học chuyên về Mechanical + Aerodynamics hơn nên không biết gì nhiều về civil engineering hay computation cho công trình cho lắm. Nếu liên quan đến ''structure'' cháu cũng chỉ tham khảo ở những đầu sách đơn giản thế này thôi!
https://drive.google.com/drive/folders/1F_cTLovSnY0mM1EfbauUVTYsOlehiVau?usp=sharing
Persious, Hùng phải không em?

Anh cũng từng trải qua giai đoạn kiếm sách và tải nhiều sách giống như em. Qua một quá trình thì mình sẽ đúc kết được cách tìm cuốn hay nhất (chủ yếu học từ cuốn này), và thêm 1-2 cuốn đi kèm với nó (có thể cuốn hay nhất kia hơi thiếu thiếu gì đó), tìm hiểu mấy cuốn này xem như có thể nắm được khá nhiều subject đó.

Chắc từ từ em cũng sẽ nghiệm ra điều này.
 

Persious

Active Member
Ban Quản trị
Persious, Hùng phải không em?

Anh cũng từng trải qua giai đoạn kiếm sách và tải nhiều sách giống như em. Qua một quá trình thì mình sẽ đúc kết được cách tìm cuốn hay nhất (chủ yếu học từ cuốn này), và thêm 1-2 cuốn đi kèm với nó (có thể cuốn hay nhất kia hơi thiếu thiếu gì đó), tìm hiểu mấy cuốn này xem như có thể nắm được khá nhiều subject đó.

Chắc từ từ em cũng sẽ nghiệm ra điều này.
Đúng rồi đó anh ạ, em cũng chỉ chọn đọc 1 vài quyển viết đơn giản và bài bản nhất để học kiến thức cơ sở thôi, những sách còn lại em vẫn cần phải lưu trữ lại để tra cứu những nội dung nâng cao hơn cho sau này nếu có công việc yêu cầu tham khảo thêm problems để phục vụ công việc hay học thuật thì không phải mất công tìm kiếm thôi ạ, còn nhiều sách như vậy đúng là em học cả đời cũng khó mà hết được. Cảm ơn anh đã góp ý thêm cho em!
 
Last edited:

umy

Well-Known Member
Hi anh Duc Dinh và bác Umy, cháu cũng lưu lại 1 số reference book từ một số nguồn lại, một phần để sau này có thời gian thì nghiên cứu, học hỏi thêm, nay mới thấy mọi người thảo luận nhiều về topic '' Vibration'' nên cũng đăng lên một chút tài liệu để mọi người tham khảo, lưu lại luôn để phục vụ cho công việc, nghiên cứu, trong đó có một số giáo trình + solution manual....(dành cho student tự practice thêm!:p)
Mong mọi người hãy lưu lại khi cần thiết và đóng góp thêm những ý kiến và kiến thức bổ ích :):):)
https://drive.google.com/drive/folders/1cPk1yfMLri3JQpVV_D-sUm9yQstkw6ep?usp=sharing
Tủ Sách #213 : 20 quyển


... còn có 2 Sách hay, nên lưu giử để tra cứu thêm về sau, khi gặp vấn đề trong thực tiển:

1- Vibration and Shock Handbook.pdf - Frank Kreith - 1771 trang > Bài Giải tay đơn giản để có thể xem kết quả của FEA !!

2- Vibrations of Rotating Machinery Volume 1. Basic Rotordynamics Introduction to Practical Vibration Analysis.pdf 367 Trang
>> Rotordynamics ( trong ANSYS, ABAQUS ..). Turbomachinery > cho cao thủ đã vào thực tế , có được cơ hội tính Turbin phản lực, cánh quạt ...

Tủ sách #215 ko có Aerodynamics !

(Ghi chú: tính động đất !Seismic Analyse : Earthquake Analyse ! Ở VN có lẻ KS-XD học nhiều hơn.)
 
Last edited:

Persious

Active Member
Ban Quản trị
Aerodynamics cháu xin recommend cuốn Aerodynamic for Engineers (6th Edition) - John J. Bertin, Russell M. Cummings - Phiên bản mới nhất của cuốn sách này. Được đánh giá về nội dung rất dễ hiểu và thú vị, và cũng là tác phẩm kinh điển và tâm huyết cuối cùng về khí động học của cố tác giả John J. Bertin.
https://vi.scribd.com/document/2545...s-Aerodynamics-for-Engineers-Pearson-2013-pdf
 
Last edited:

umy

Well-Known Member
Aerodynamics cháu xin recommend cuốn Aerodynamic for Engineers (6th Edition) - John J. Bertin, Russell M. Cummings - Phiên bản mới nhất của cuốn sách này. Được đánh giá về nội dung rất dễ hiểu và thú vị, và cũng là tác phẩm kinh điển và tâm huyết cuối cùng về khí động học của cố tác giả John J. Bertin.
https://vi.scribd.com/document/2545...s-Aerodynamics-for-Engineers-Pearson-2013-pdf
Tiểu đề: Aerodynamic
Dành cho các SV trẻ thích bay cao, nhảy xa quan tâm , xem thêm hiểu được Aerodynamic ... mau chóng thành Thánh Giống (Thánh Gió VN ??)

1) Ứng dụng thực tiển: Cân bằng cho lực và mô men được tạo ra bới Aerodynamic:
http://engg-learning.blogspot.com/2011/03/introduction-to-aeroplane-airplane-is.html
Lift and Basic Aerodynamics
Four forces act upon an aircraft in relation to straight-and-level, unaccelerated flight. These forces are thrust, lift, weight, and drag.________________

 
Last edited:
Top