Custom macro for cnc machine (gcode)

Discussion in 'Lập trình CNC' started by QuyenQCM, Jul 14, 2012.

 1. CN-ECM

  CN-ECM Member

  Joined:
  Sep 11, 2008
  Messages:
  223
  Likes Received:
  3
  Ðề: Custom macro for cnc machine (gcode)

  Lập trình Macro đôi khi còn hiệu quả hơn dùng CAM. Thường dùng cho bài toán được lập sẵn
  VD G-Code cắt plasma lỗ tròn trên ống thép, thực hiện trên Mach3 gia công 4th:
  (CNC A axis Plasma TUBE routine)
  (by ngvavinh@gmail.com)
  #100= 1.250 (CutTube Diameter)
  #101= 1.250 (Uncut Tube Diameter)
  #103= .095 ( Tube Thickness )
  #104= 45 (Joint ANGLE)
  #200 = [#100 / 2] (RO)
  #201 = [#101 / 2] (RU)
  #202 = [#200 - #103] (RI)
  #203 = #104 (AF)
  #204 = 10 (ID)
  #300= 2 (A step in deg)
  G0 G40 G54 G90 G49 G17 G50 G64 G91.1 G94
  G0 A0.000 x0.000 Z1.000 F500
  Z0.000
  M98 P01 L180
  G0 A0.000 X0.000 Z1.000
  M30
  o01
  G1 A#300 X [sqrt [#201 **2 - [ [#202 * sin [#204]] **2]] / sin[#203] - tan [90-#203] * #202 * cos[#204]]
  #204=[#204+2]
  #300=[#300+2]
  m99
  %
   
 2. Truongcadca

  Truongcadca New Member

  Joined:
  Jun 15, 2016
  Messages:
  23
  Likes Received:
  0
  Ðề: Custom macro for cnc machine (gcode)

  xin chào mọi người người .
  em xin chia sẻ 1 chương trình macro để mọi người cùng nghiên cứu,va giao lưu học hỏi nhau nhé.
  %
  O9811(REN XYZ MEASURE)
  G5.1Q0
  G65P9724
  IF[#19EQ#0]GOTO1
  IF[#20EQ#0]GOTO1
  #3000=91(ST INPUT MIXED)
  N1G53
  IF[#19EQ#0]GOTO2
  IF[#11EQ#0]GOTO2
  #3000=91(SH INPUT MIXED)
  N2G53
  IF[#20EQ#0]GOTO3
  IF[#13EQ#0]GOTO3
  #3000=91(TM INPUT MIXED)
  N3G53
  #1=135
  WHILE[#1LE149]DO1
  #[#1]=#0
  #1=#1+1
  END1
  #10=#5041(X START)
  #12=#5042(Y START)
  G31X[#10-#502]Y[#12-#503]F#119
  G53
  IF[ABS[#5061-[#10-#502]]GE#123]GOTO22
  IF[ABS[#5062-[#12-#503]]GE#123]GOTO22
  #30=-1(DIR FLAG)
  IF[#24NE#0]GOTO5
  IF[#25NE#0]GOTO7
  (Z MOVE)
  IF[#26EQ#0]GOTO225
  #7=5203
  IF[[#5043-#116]LT#26]GOTO4
  #30=1
  N4G53
  G65P9726Z#26Q#17
  IF[#149NE0]GOTO21
  #135=#10
  #136=#12
  #137=#126-#116(Z POS)
  #138=#137
  IF[#8EQ#0]GOTO45
  #138=#138+#[2000+#8](SIZE)
  N45G53
  #142=#137-#26(Z ERROR)
  #143=#138-#26(SIZE ERROR)
  #145=ABS[#142](T P ERR)
  #146=#143*#30(METAL CON)
  GOTO9
  N5G53(X MOVE)
  IF[#25NE#0]GOTO225
  IF[#26NE#0]GOTO225
  #6=#500
  #7=5201
  IF[#5041LT#24]GOTO6
  #6=-#500
  #30=1
  N6G53
  G65P9726X#24Q#17S#500
  IF[#149NE0]GOTO21
  #135=#124+#6+#502(COR SKIP POS)
  #136=#12
  #138=#135
  IF[#8EQ#0]GOTO65
  #138=#138+#[2000+#8](ACT SIZE)
  N65G53
  #140=#135-#24(X ERROR)
  #143=#138-#24(SIZE ERROR)
  #145=ABS[#140](T P ERROR)
  #146=#143*#30(METAL CON)
  GOTO9
  N7G53(Y MOVE)
  IF[#26NE#0]GOTO225
  #6=#501
  #7=5202
  IF[#5042LT#25]GOTO8
  #6=-#501
  #30=1
  N8G53
  G65P9726Y#25Q#17S#501
  IF[#149NE0]GOTO21
  #135=#10
  #136=#125+#6+#503(Y SKIP POS)
  #138=#136
  IF[#8EQ#0]GOTO85
  #138=#138+#[2000+#8](ACT SIZE)
  N85G53
  #141=#136-#25(ERROR)
  #143=#138-#25(SIZE ERROR)
  #145=ABS[#141](TP ERROR)
  #146=#143*#30(METAL CON)
  N9G53
  #147=#30
  IF[#23EQ#0]GOTO10
  G65P9730H#11M#13S#19T#20W#23X#24Y#25Z#26
  N10G53
  IF[#21EQ#0]GOTO11(U UPPER TOL)
  IF[ABS[#143]GE#21]GOTO23
  IF[#145GE#21]GOTO23
  N11G53
  IF[#11EQ#0]GOTO13
  IF[ABS[#143]LT#11]GOTO12
  #148=1
  N12G53
  IF[#120AND4EQ4]GOTO13
  IF[ABS[#143]LT#11]GOTO13
  G0X#10Y#12
  #[3006-[[#120AND8]/8*6]]=1(OUT OF TOL)
  N13G53
  IF[#13EQ#0]GOTO15
  IF[ABS[#145]LT[#13/2]]GOTO14
  #148=2
  N14G53
  IF[#120AND4EQ4]GOTO15
  IF[ABS[#145]LT[#13/2]]GOTO15
  G0X#10Y#12
  #[3006-[[#120AND8]/8*6]]=1(OUT OF POSITION)
  N15G53
  IF[#20EQ#0]GOTO19
  IF[ABS[#146]LT#22]GOTO19(NULL BAND)
  IF[#9NE#0]GOTO16
  #9=1
  N16G53
  G65P9732T#20C[#146*#9]Z#26
  N19G53
  IF[#19EQ#0]GOTO24
  G65P9732S#19Z#26W1.0
  GOTO24
  N21G53
  IF[#149NE2]GOTO22
  G0X#10Y#12
  #3000=93(PROBE FAIL)
  N22G53
  G0X#10Y#12
  #3000=92(PROBE OPEN)
  N225G53
  G0X#10Y#12
  #3000=91(XYZ INPUT MIXED)
  N23G53
  #148=3
  IF[#120AND4EQ4]GOTO24
  G0X#10Y#12
  #[3006-[[#120AND8]/8*6]]=1(UPPER TOL EXCEEDED)
  N24G53
  G0X#10Y#12
  M99

  %
   
 3. Truongcadca

  Truongcadca New Member

  Joined:
  Jun 15, 2016
  Messages:
  23
  Likes Received:
  0
  Ðề: Custom macro for cnc machine (gcode)

  cái này lập bằng tay hay phần mềm bác ơi.xin bác chỉ giáo cho em với
   
 4. vanthai1906

  vanthai1906 New Member

  Joined:
  Sep 21, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Ðề: Custom macro for cnc machine (gcode)

  Bạn có thể chỉ mình cách lấy chương trình macro trong CimcoV6 dc kg bạn, mình cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề này mà không có ai chỉ, tks bạn
   
 5. ngocm02

  ngocm02 Member

  Joined:
  Jan 8, 2009
  Messages:
  157
  Likes Received:
  5
  Last edited: Oct 15, 2016
  Ðề: Custom macro for cnc machine (gcode)

  Mình cài ổ C thì nó sẽ ra thế này. Còn bạn cài ở ổ nào thì minh không biết.
  C:\CIMCO\CIMCOEdit6\Samples\Fanuc Mill
   
 6. NGUYENCAT

  NGUYENCAT New Member

  Joined:
  Mar 11, 2017
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Ðề: Custom macro for cnc machine (gcode)

  Có ai hiểu về chương trình máy mài cnc stugami này không chì giúp mình được không.xin cảm ơn nhiều


  %
  O0505(TRUNNI 1730505)
  G22(IN-NG)
  #108=31.744(FINISH-DIA)
  #109=0(G=0)
  #110=285(H)
  #111=ABS[#108-#550](DIAMETER-CHECK)
  IF[#111LT0.001]GOTO1
  #3000=23(DIAMETER-SET-NG)
  N1
  IF[#509EQ1]GOTO3
  #3000=24(WORK,SET-NOT-FINISH)
  N3
  IF[#1005EQ1]GOTO4
  #3000=20(WHEEL IS NOT REVOLVING)
  N4
  G0T0
  G30U0
  G30W0
  M98P7001(WHEEL-DIA,COLLECT)
  G50X#500Z#501
  /M98P9800
  N5(LOCATOR)
  G30U0
  G0Z[#505+1.5]
  U[#504-#5021]M26
  G4
  G1G98M93
  G31P1W-5.0F100
  G4U0.1
  M95
  #506=#5042(NAW)
  #507=#505-#506(SA)
  IF[ABS[#507]GT#513]GOTO302
  N15
  G50Z#505
  G0W1.5
  M27
  IF[#109EQ1]GOTO20(GAUGE)
  N10(G,GRINDING)
  G0Z3.0M13S#110
  X[#108+5.0]
  G1G98X[#108+1.5]Z1.5F500T1
  X[#108+1.0]Z1.0F10
  X[#108+0.5]Z0.5F5
  X[#108+0.3]Z0.3F2
  X[#108+0.1]Z0.1F1.0
  X[#108+0.05]Z0.05F0.4
  X[#108+0.01]Z0.01F0.1
  X#108Z0.0F0.02
  G4U3.0
  GOTO99

  N20(G,GRINDING)
  G0Z5.0M13S#110T1
  X[#108+2.0]Z2.0
  M21
  G1G98X[#108+0.5]Z0.5F500
  X[#108+0.3]Z0.3F10
  IF[#1002EQ1]GOTO303(AMOUNT-CHECK)
  G31P2U-1.0W-1.0F0.4
  G31P3U-0.1W-0.1F0.1
  G31P4U-0.05W-0.05F0.05
  M95
  N24G50X#108
  M23
  G4U2.0
  N99
  G1G98U0.1W0.1F100
  G0U10.0W5.0
  G0T0
  M45
  G30U0M12
  G30W0M46
  M32
  #500=#5041
  M33
  GOTO1000
  N302
  G0W1.5M27
  G0T0
  G30U0
  G30W0
  #3000=10(LOCATOR-NG)
  N303
  M27
  G0U10.0
  G0T0
  G30U0M23
  G30W0M12
  #3000=21(GR-NOTHING)
  N1000
  M30
  %
   
 7. luckystar8x

  luckystar8x New Member

  Joined:
  Nov 16, 2013
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Last edited: Mar 20, 2017
  Ðề: Custom macro for cnc machine (gcode)

  Ngồi đọc từ trang 1 đến trang 9 rất hay, bài viết 4 năm trời tích lũy mình đọc chỉ 1 giờ hihi. Cảm ơn các Anh cao thủ nha
   
 8. hienseo

  hienseo New Member

  Joined:
  Mar 9, 2017
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
 9. trungvv1207

  trungvv1207 Member

  Joined:
  Jul 23, 2013
  Messages:
  32
  Likes Received:
  1
  anh em có biêt biến macro chỗ tọa độ G54 của X, Y, Z máy fanuc 10M là # bao nhiêu ko , máy đời cao thì nó là # 2501, #2601
   
 10. andrew88

  andrew88 New Member

  Joined:
  Dec 10, 2017
  Messages:
  1
  Likes Received:
  2
  Hi!
  Neu muon viet program bang macro thi cung don gian thoi. Program macro no don gian va ngan, no giong nhu hoi chua minh hoc lap trinh pascal vay. co lenh while, if, va thuc hien cac phep toan sin, cosin..., lam tron so round, fix ,up...
  Voi ban ve co nhieu chi tiet tuong tu nhau chi thay doi chieu dai, duong kinh, goc ...thi viet program bang macro no gon hon nhieu va de thay doi cac thong so trong may ma ko can set up lai. Do la uu diem cua Program Macro.
  Con Program cua ban:
  syntax: While[...condition 1 is true...] DO1
  <...BODY OF SINGLE LEVEL LOOP.>
  END1
  EQ: EQUAL TO
  NE: NOT EQUAL TO
  LT: LESS THAN
  LE: LESS THAN OR EQUAL TO
  GT: GREATER THAN
  GE: GREATER THAN OR EQUAL TO
  #1=1; trong may cnc phan macro: #1 se duoc assign bang 1
  WHILE[#1LE5] DO1 bat dau dem va thuc hien phep tinh vong lap
  #1=#1+1;
  lan1: doc lenh while: 1<=5
  thuc hien: #1(macro duoc gan mot gia tri moi) = #1+1 (macro gia tri cu +1)
  chay cho den khi nao: #1=5 thi no se doc "DO1" nhay toi lenh "END1"

  END1 (dung vong lap)
  Thanks
   
  oilodeo and Manhvt113 like this.
 11. Tran Huu Hung

  Tran Huu Hung New Member

  Joined:
  Jan 11, 2018
  Messages:
  4
  Likes Received:
  1
  . Đang làm ở Nhật và chỉ lập trình tay. Gặp ngay anh thợ hay đá xoáy
   
 12. tranchuong0

  tranchuong0 Member

  Joined:
  Mar 13, 2016
  Messages:
  30
  Likes Received:
  5
  Chào anh .
  Em có một vấn đè xin anh gúp đỡ.
  máy phay CNC mazak em đang dùng con tool sen ( đầu đo dao ) bị lệch mỗi khi lấy gốc e đã liên hệ nhiều với nhà cung cấp mà không căn chỉnh được .
  Bây giờ em muốn có lệnh G-code nào mà khi lấy gốc song nó sẽ tự động cộng vào gốc tọa độ ( G54, G55...) không ạ ? hoặc là khi đọc đến lệnh đó nó sẽ tự bù vào gốc tọa độ 1 khoảng giá trị không a.?
  Em xin cảm ơn anh
   

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

Loading...