New in WOODEXPERT 2024: BOM Manager

Author
New in WOODEXPERT 2024: BOM Manager

Phiên bản sắp tới của WOODEXPERT 2024 mang đến những tính năng mới thú vị, đặc biệt là trong Quản lý BOM (Bill of Materials). Hãy cùng tìm hiểu một số khía cạnh kỹ thuật liên quan đến siêu dữ liệu và cách nó ảnh hưởng đến các tệp SOLIDWORKS của bạn.

1. Tổng quan về dữ liệu (Metadata):
○ Dữ liệu là thông tin bổ sung được lưu trữ trong các tệp, ngoài dữ liệu chính. Ví dụ, nó bao gồm chi tiết như ngày tạo, tác giả và thời gian chỉnh sửa cuối cùng.
○ Các định dạng tệp khác nhau (ví dụ: SOLIDWORKS, hình ảnh, tệp TXT) có các trường siêu dữ liệu cụ thể.

2. Dữ liệu của SOLIDWORKS:
○ Các tệp SOLIDWORKS chứa nhiều dữ liệu.
○ Một số trường được tự động điền dựa trên thuộc tính của bộ phận (ví dụ: kích thước, trọng lượng, tên dự án).
○ Các trường khác có thể chỉnh sửa bởi người dùng. Ví dụ:
- Thông tin sản xuất (tự sản xuất hoặc do nhà thầu thực hiện)
- Thông tin về nhà thầu
- Nhận xét cho đội sản xuất

3. Đồng bộ hai chiều:
○ Tính năng mới của WOODEXPERT cho phép bạn chỉnh sửa thuộc tính tùy chỉnh trực tiếp từ BOM Manager.
○ Những thay đổi trong BOM Manager có thể được đồng bộ lại với siêu dữ liệu của tệp.
○ Không cần mở từng bộ phận riêng lẻ; chỉ cần cập nhật thông tin trong BOM Manager và nó sẽ được lưu trong tệp tương ứng.

4. Chỉnh sửa Thuộc tính tùy chỉnh dễ dàng:
○ Chỉnh sửa thuộc tính tùy chỉnh trong BOM Manager rất đơn giản.
○ Mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ được đánh dấu để dễ theo dõi.

5. Báo cáo Excel:
○ BOM Manager linh hoạt bằng cách cung cấp nhiều dữ liệu.
○ Người dùng có thể tạo báo cáo Excel tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của họ.

WOODEXPERT 2024 hướng đến việc tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn và tăng cường hiệu suất.


HA AN TECHNICAL SOLUTION COMPANY LIMITED
WoodExpert Reseller
Tel.: 0933772206
Email: ha.nm@outlook.com

#SOLIDWORKSdesign #SOLIDWORKS #furnituredesign #woodworking #Wood #Funiture #Haan
 
Top