Mời thảo luận SOS SOS Nhờ các đại cao thủ 3D tách hộ khuôn này ( 1 chày + 1 cối )

Author
Ðề: SOS SOS Nhờ các đại cao thủ 3D tách hộ khuôn này ( 1 chày + 1 cối )

Nếu tách được cho mình file để mình học hỏi xem nhé.
 
Ðề: SOS SOS Nhờ các đại cao thủ 3D tách hộ khuôn này ( 1 chày + 1 cối )

Email của a ? E gửi bản tách cho a a xem thử ^^
 
Author
Ðề: SOS SOS Nhờ các đại cao thủ 3D tách hộ khuôn này ( 1 chày + 1 cối )

Email của mình là: hoang.engr@gmail.com
Bạn gửi cho mình file tách để mình xem cách tách bạn nhé.
 
Top