Tạo và chỉnh sửa Inventor Content Center (Thư viện các chi tiết tiêu chuẩn)

Author
Bạn đang sử dụng Thư viện các chi tiết tiêu chuẩn (Inventor Content Center) nhưng có quá nhiều nội dung bạn không cần hoặc chưa cần sử dụng đến.
Bạn muốn tạo một Thư viện các chi tiết tiêu chuẩn (Custom Inventor Content Center) cho riêng mình như là một danh sách chỉ gồm 10 loại bulong, đai ốc thường hay sử dụng?
Bạn hoàn toàn có thể tạo, sao chép và chỉnh sửa các Thư viện nội dung (Content Center) trong Inventor một các dễ dàng.
Video sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện công việc này:
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Autodesk Vault để đồng bộ thư viện này cho tất cả các máy tính thành viên trong công ty. Autodesk Vault hoạt động như một bộ lưu trữ trung tâm và các máy trạm có thể truy cập và sử dụng chung dữ liệu này.
 
Top