Resource icon

Tương lai của ngành sản xuất 2022-12-15

No permission to download

Meslab Docs

Active Member
Moderator
Meslab Docs submitted a new resource:

Tương lai của ngành sản xuất - tài liệu

Tài liệu này gồm 5 phần chính
Phần 1:Bản chất thay đổi của nhu cầu người tiêu dùng
Phần 2 : Bản chất thay đổi của sản phẩm
Phần 3: Nền kinh tế đang thay đổi của sản xuất
Phần 4 : Sự thay đổi kinh tế của chuỗi giá trị
Phần 5 : Điều hướng bối cảnh sản xuất trong tương lai
Các bạn hãy download tài liệu xuống đẻ có thể đọc được bản đầy đủ nhất
Read more about this resource...
 
Top