fluid

  1. N

    Ứng Dụng CFD Software Để Giải Quyết Bài Toán Mô Phỏng Quạt & Sử Dụng Kết Quả Cho Nhiều Lĩnh Vực Khác

    Quạt được xem là tương đối không phù hợp với phân tích Fluid-Thermal giữa các thành phần điện tử. Bởi vì Quạt là một bộ phận chuyển động nên các dòng lưu chất xung quanh Quạt thường rất phức tạp. Một buổi Phỏng Vấn nhân viên công ty Oriental Motor về tình trạng hiện tại của họ trong phân tích...
  2. N

    Cradle CFD for Emobility & Powerelectronics

    Cradle CFD có thể xử lý nhiều vấn đề mảng Automotive . Nhưng hôm nay chúng ta tập trung vào Emotor & Powerelectronics. A. Electric Motor ( Thermal Management ). I. Problem Statement Bài toán thực tế gặp phải cháy cuộn Stator và các linh kiện cần làm mát. 1. Nhiệt độ tối...
Top