gcal

  1. V

    Xin hỏi Phân biệt: trở lực biến dạng, ứng suất tương đương,...

    Chảo tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn học GCAL, Mình có một câu hỏi thế này: hiện nay có nhiều khái niệm liên quan đến biến dạng dẻo có lẽ để hiểu cũng khá phức tạp (theo mình nghĩ), mình đang cần phân biệt các khái niệm đó thật rõ ràng hơn dưới quan điểm của các chuyên gia lĩnh vực GCAL...
Top