text

  1. C

    Re_Viết text trong catia... Trực tiếp và dùng Macro

    Trong sketcher của catia thì bạn không thể nào tìm thấy công cụ để viết text được. Vậy làm thế nào để tạo một extrude từ 1 dòng text. Cách đơn giản như saU: - Bước 1: Mở Drawing - Bước 2: Đánh dòng text cần tạo khối - Bước 3: Lưu file lại với định dạng dxf - Bước 4: Mở file dxf vừa tạo ra...
Top