y tế

  1. L

    In 3D tiếp tục biến đổi ngành y tế

    Sản xuất bồi đắp có thể giúp ngăn ngừa mù giác mạc trong tương lai và đây không phải là ví dụ đầu tiên về việc AM cách mạng hóa ngành y tế. Các nhà khoa học tại Đại học Newcastle đã nghĩ ra một phiên bản in 3D của bộ phận con người, có nghĩa là quy trình này có thể được sử dụng trong tương lai...
Top