Đổi mới & Giải pháp (R&D Công nghiệp)

Đổi mới sản xuất với Design Thinking, Phát triển giải pháp công nghiệp lấy khách hàng làm trọng tâm, quản lý dự án R&D công nghiệp, các kỹ thuật và quy trình triển khai
Top