giám sát bờ mỏ

  1. G

    FPM360 TrueVector: Mang lại sự ổn định và nhận thức an toàn cho bất kỳ mỏ khai thác nào

    Hãy tưởng tượng một giải pháp có khả năng giải quyết trong thời gian thực mọi thông tin định tính và định lượng liên quan đến tính ổn định của khai thác mỏ lộ thiên ở bất kỳ quy mô không gian và thời gian nào. Hãy tưởng tượng một nền tảng rất linh hoạt để thích ứng với bất kỳ cấu hình cảnh báo...
Top