kiểm soát khoan

  1. G

    Khoan để thành công: Đổi mới đào trong khai thác mỏ

    Có những dấu hiệu đầy hứa hẹn trong lĩnh vực khai thác, vì một trong những yếu tố quan trọng nhất của ngành khai thác mỏ - khoan - cam kết đổi mới và hợp tác, như Andrew Tunnicliffe giải thích. Tăng cường tự động hóa trong thế giới máy khoan hứa hẹn hiệu quả tốt hơn và an toàn hơn cho người...
Top