macro nx excel

  1. dovanhoc84

    Chia sẻ mọi vấn đề liên quan đến NX Macro và liên kết với Excel

    Chưa thấy có bài nào liên quan đến làm Macro trong NX và liên kết với Excel nên mình viết chủ đề này để trả lời các thắc mắc của mọi người. biết đâu trả lời đấy, k biết sẽ mò để trả lời. Tuy khôn phải biết tất cả nhưng tinh thần chia sẻ là chính. Nếu có thể thì câu hỏi thiết thực với coonh việc...
Top