Resource icon

Báo cáo năng suất lao động của Việt Nam 2022-12-23

No permission to download

long8564

Active Member
Moderator
long8564 submitted a new resource:

Báo cáo năng suất lao động của Việt Nam - báo cáo

Trải qua 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội. Nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, từ một quốc gia thuộc nhóm các nước nghèo nhất thế giới, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình và một nền kinh tế thị trường năng động. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người năm 2015 đạt 2109 USD, gấp 21 lần năm 1990. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 58,1% năm 1993 xuống...
Read more about this resource...
 
Lượt thích: Nova
Top