Resource icon

Bối cảnh sản xuất quản lí chất lượng 2022-12-12

No permission to download

Meslab Docs

Active Member
Moderator
Meslab Docs submitted a new resource:

Bối cảnh sản xuất quản lí chất lượng - tài liệu

Sản xuất là một phần của kế hoạch lớn hơn được gọi là hoạt động. Thuật ngữ Vận hành có trong tất cả các hệ thống liên quan đến hoàn thành công việc. Điều này bao gồm các dịch vụ cũng như sản xuất. Quá trình này luôn liên quan đến việc chuyển đổi một số nguyên liệu thô (hoặc đầu vào) thành thành phẩm hoặc dịch vụ.
Mục tiêu là tạo và thêm giá trị cho các yếu tố đầu vào trong quá trình chuyển đổi. Trong trường hợp sản xuất, mục tiêu là tăng thêm giá trị cho nguyên liệu thô bằng cách thay đổi...
Read more about this resource...
 
Top