Cách quản lý file trên ZW3D

Author
Trên ZW3D có 2 hình thức quản lý file: File riêng lẻ và File gộp.

File riêng lẻ là hình thức lưu file độc lập. Mỗi chi tiết part/component/CAM Plan/2D Drawing,.... sẽ được file thành 1 file riêng. Hình thức này tương đối giống với các quản lý file tương tự như Solidworks, Inventor,...
File gộp là hình thức lưu toàn bộ các chi tiết thành phần vào trong duy nhất 1 file. Hình thức quản lý này sẽ giúp người dùng dễ dàng gửi dữ liệu của cả dự án cho đồng nghiệp/đối tác.
Tùy vào tính chất/yêu cầu công việc, các bạn có thể tùy chọn cách thức quản lý file phù hợp

Lưu ý: Từ file gộp, ZW3D cho phép người dùng tách file riêng rẻ. Tuy nhiên, từ file riêng lẻ người dùng không thể gộp file vào làm một. Vì thế trước khi bắt đầu, các bạn cần cân nhắc trước hình thức quản lý file phù hợp
Video tham khảo:
 
Top