Đánh số thứ tự bằng lệnh TCOUNT trong ZWCAD

Author
Đánh số thứ tự trong bản vẽ ZWCAD là một công việc thường gặp trong các bản vẽ thiết kế, thi công hay các bản vẽ hoàn công
Thay vì việc gõ text, copy rồi sửa từ số này qua số khác, phần mềm ZWCAD hỗ trợ chúng ta một công cụ rất mạnh, đó chính là lệnh TCOUNT.
Lệnh TCOUNT: hỗ trợ đánh số thứ tự. Có thể đánh số từ thấp tới cao hoặc từ cao xuống thấp. Có thể thêm Prefix hoặc Surfix hoặc thay thế số

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỆNH TCOUNT TRONG ZWCAD
Mở hộp thoại Commandline, gọi lệnh TCOUNT
Select objects:
Lựa chọn đối tượng để đánh số
Sort selected objects by X, Y or selected-order: Lựa chọn thứ tự đánh số
1667725217380.png
Specify starting number and increment to sort (Start, increment) <1,1>: Chỉ định số bắt đầu và bước nhảy. ZWCAD có hỗ trợ bước nhảy âm. Ví dụ <3,-1> sẽ trả kết quả là 3,2,1,0,-1,-2,....
Enter an option about the placement of numbers in text: Lựa chọn vị trí đặt số trong văn bản
1667725742492.png
Ví dụ:

Starting number = 1, increment = 1, added as prefix:
1667725805533.png


Starting number = 5, increment = -2, added as suffix:
1667725841294.png


Starting number = 3, increment = 3, overwrite:
1667725856841.png
 
Top