Help me!

Author
Các bạn giúp tôi chương trình dạng notepad này là ntn với. (Cách lập trình? Câu lệnh? chạy ntn..)
%
P910038
N5 Q920011
*N101 P101=P6:10, P101=INT P101
*N102 P102=8*P101
*N103 P103=P5:10, P103=INT P103
*N104 P104=8*P103
*N105 P105=8*P101
*N106 P106=8*P103
*N111 P111= P4*0.78, P111=P111+P104, P111=INT P111
*N112 P112=- P4*0.14, P112=P112+P103, P112=INT P112
*N113 P113=- P4*0.407, P113=P113+P103, P113=INT P113
*N114 P114=- P4*0.642, P114=P114, P114=INT P114
*N115 P115=- P4*0.386, P115=P115-P103, P115=INT P115
*N116 P116=- P4*0.065, P116=P116-P103, P116=INT P116
*N117 P117=- P4*0.041, P117=P117-P103, P117=INT P117
*N118 P118= P4*0, P118=P118-P103, P118=INT P118
*N119 P119= P4*0, P119=P119-P103, P119=INT P119
*N120 P120= P4*0.016, P120=P120-P103, P120=INT P120
*N121 P121= P4*0.053, P121=P121-P103, P121=INT P121
*N122 P122= P4*0.129, P122=P122-P103, P122=INT P122
*N123 P123= P4*0.198, P123=P123-P103, P123=INT P123
*N124 P124= P4*0.505, P124=P124-P103, P124=INT P124
*N125 P125= P4*0.505, P125=P125-P103, P125=INT P125
*N126 P126= P4*0.198, P126=P126-P103, P126=INT P126
*N127 P127= P4*0.129, P127=P127-P103, P127=INT P127
*N128 P128= P4*0.053, P128=P128-P103, P128=INT P128
*N129 P129= P4*0.016, P129=P129-P103, P129=INT P129
*N130 P130= P4*0, P130=P130-P103, P130=INT P130
*N131 P131= P4*0, P131=P131-P103, P131=INT P131
*N132 P132=- P4*0.041, P132=P132-P103, P132=INT P132
*N133 P133=- P4*0.108, P133=P133-P103, P133=INT P133
*N134 P134=- P4*0.343, P134=P134-P103, P134=INT P134
*N135 P135=- P4*0.642, P135=P135, P135=INT P135
*N136 P136=- P4*0.407, P136=P136+P103, P136=INT P136
*N137 P137=- P4*0.14, P137=P137+P103, P137=INT P137
*N138 P138= P4*0, P138=P138, P138=INT P138
*N139 P139= P4*0, P139=P139, P139=INT P139
*N140 P140= P4*0, P140=P140, P140=INT P140
*N141 P141= P4*0, P141=P141, P141=INT P141
*N142 P142= P4*0, P142=P142, P142=INT P142
*N143 P143= P4*0, P143=P143, P143=INT P143
*N144 P144= P4*0, P144=P144, P144=INT P144
*N145 P145= P4*0, P145=P145, P145=INT P145
*N146 P146= P4*0, P146=P146, P146=INT P146
*N147 P147= P4*0, P147=P147, P147=INT P147
*N148 P148= P4*0, P148=P148, P148=INT P148
*N149 P149= P4*0, P149=P149, P149=INT P149
*N150 P150= P4*0, P150=P150, P150=INT P150
*N151 P151= P4*0, P151=P151, P151=INT P151
*N152 P152= P4*0, P152=P152, P152=INT P152
*N153 P153= P4*0, P153=P153, P153=INT P153
*N154 P154= P4*0.78, P154=P154+P106, P154=INT P154
N480G91
N490G09
N500G00X=-P1
N505G00Y=P111Z=P102
N510G01X=-P2F15
N515Y=P112 Z=P101F=P7
N520Y=P113 Z=P101F=P7
N525Y=P114 Z=P200F20
N530Y=P115 Z=-P101F=P7
N535Y=P116 Z=-P101F=P7
N540Y=P117 Z=-P101F=P7
N545Y=P118 Z=-P101F=P7
N550Y=P119 Z=-P101F=P7
N555Y=P120 Z=-P101F=P7
N560Y=P121 Z=-P101F=P7
N565Y=P122 Z=-P101F=P7
N570Y=P123 Z=-P101F=P7
N575Y=P124 Z=-P101F=P7
N580Y=P125 Z=-P101F=P7
N585Y=P126 Z=-P101F=P7
N590Y=P127 Z=-P101F=P7
N595Y=P128 Z=-P101F=P7
N600Y=P129 Z=-P101F=P7
N605Y=P130 Z=-P101F=P7
N610Y=P131 Z=-P101F=P7
N615Y=P132 Z=-P101F=P7
N620Y=P133 Z=-P101F=P7
N625Y=P134 Z=-P101F=P7
N630Y=P135 Z=P200F20
N635Y=P136 Z=P101F=P7
N640Y=P137 Z=P101F=P7
N645Y=P138 Z=P200F20
N650Y=P139 Z=P200F20
N655Y=P140 Z=P200F20
N660Y=P141 Z=P200F20
N665Y=P142 Z=P200F20
N670Y=P143 Z=P200F20
N675Y=P144 Z=P200F20
N680Y=P145 Z=P200F20
N685Y=P146 Z=P200F20
N690Y=P147 Z=P200F20
N695Y=P148 Z=P200F20
N700Y=P149 Z=P200F20
N705Y=P150 Z=P200F20
N710Y=P151 Z=P200F20
N715Y=P152 Z=P200F20
N720Y=P153 Z=P200F20
N850G00X=P3
N860Y-0.005 Z-0.018
N870G00Y=P154 Z=P105
*N875 P4=P49
N880M30

post tiêu đề phạm quy & diễn đàn không làm hộ đồ án
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Last edited by a moderator:
Top